Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.06.2021

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

2021/06/004

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

O.Z. Podporme talent

Obec Kráľová pri Senci

14.06.2021

Dodatok č. 1 K zmluve o poskytovaní právnych služieb

2021/06/003

320,00 EUR tristodvadsať

SP legale s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

10.06.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1112494

2021/06/002

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

02.06.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121-2018-43/2

2021/06/001

20 892 586,67 EUR Dvadsaťmiliónov osemstodeväťdesiatdvatisíc päťstoosemdesiatšesť 67/100

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša

31.05.2021

Zmluva o dielo na stavebné práce

2021/05/005

37 342,10 EUR tridsaťsedemtisíctristoštyriddsaťdva 10/100

BAUPAK, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

27.05.2021

Mandátna Zmluva

2021/05/004

9 480,00 EUR deäťtisícštyristoosemdesiat

LEGAL TENDER s. r. o.

Obec Bernolákovo

25.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2021/0036

2021/05/003

8 500,00 EUR osemtisícpäťsto

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Kráľová pri Senci

11.05.2021

Dodatok č. 1/2021 k Delimitačný protokol č. 1/2020 o prevzatí majetku do správy Základnej školy v Kráľovej pri Senci

2021/05/002

Neuvedené

Základná škola Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

11.05.2021

Zmluva č. 312 0036 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmusle §51 Občianskeho zákonníka

2021/05/001

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kráľová pri Senci

30.04.2021

Zmluva č. 2021190PCO o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu

2021/04/003

Neuvedené

Defense Pro, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

20.04.2021

Zmluva o dielo č.11/2021/SRO

2021/04/002

58,80 EUR päťdesiatosem 80/100

NÉMETH LIFT s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

15.04.2021

Zmluva o dielo č. 10/2021

2021/04/001

2 520,00 EUR dvetisícpäťstodvadsať

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

24.03.2021

Kúpna zmluva

2021/03/013

6 500,00 EUR šesťtisícpäťsto

JUDr. Daša Sýkorová, rodená Socháňová s manželom

Obec Kráľová pri Senci

24.03.2021

Zámenná zmluva

2021/03/012

Neuvedené

Jozef Áč, rod. Áč

Obec Kráľová pri Senci

16.03.2021

Zmluva o dielo č.02/2021

2021/03/011

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

16.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021

2021/03/010

1 000,00 EUR jedentisíc

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - okolie

Obec Kráľová pri Senci

16.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021

2021/03/009

6 000,00 EUR šesťtisíc

Miestny športový klub Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

16.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021

2021/03/008

5 000,00 EUR päťtisíc

DHZ Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

16.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021

2021/03/007

1 600,00 EUR jedentisícšsťsto

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Kráľovej pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

15.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1

0,00 EUR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Kráľová pri Senci

15.03.2021

Zmluva o výpožičke

2021/03/015

Neuvedené

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Kráľová pri Senci

09.03.2021

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

2021/03/005

Neuvedené

Jakubec Peter

Obec Kráľová pri Senci

09.03.2021

Nájomná zmluva

2021/03/004

1,00 EUR jeden

Jakubec Peter

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2021

Kúpna zmluva

2021/03/003

1,00 EUR jeden

LIGNUS REAL, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2021

Kúpna zmluva

2021/03/002

2,00 EUR dva

LIGNUS, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: