Navigácia

Obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní takýchto podaní.

 

Cieľom zákona je zabezpečiť bezpečné a efektívne oznamovanie a preverovanie oznámení týkajúcich sa všetkých nekalých praktík, s ktorými sa zamestnanci obce a osoby v inom obdobnom vzťahu s obcou stretnú pri výkone svojej práce. Fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu s obcou, dbá na to, aby jej správanie a konanie pri výkone pracovných činností neviedlo k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov ani nevzbudzovalo ten dojem.

 

Zodpovedná osoba na preverenie podnetu je hlavná kontrolórka obce Kráľová pri Senci. Podnety môže podávať anonymná i neanonymná osoba na adresu:

 

Hlavná kontrolórka obce Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

Kráľová pri Senci 326

900 50 Kráľová pri Senci

alebo na e-mail: kontrolor@kralovaprisenci.sk

 

Oznámením je v zmysle zákona uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti

 

Kvalifikovaným oznámením je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

 

Závažnou protispoločenskou činnosťou sú

  1. trestné činy podľa § 168§ 170§ 170b§ 177§ 212§ 213§ 217§ 221§ 226§ 233a§ 237 až 240§ 243§ 243a§ 247§ 247d§ 251a§ 252 až 254§ 261 až 263§ 266 až 268§ 271§ 278a§ 283§ 299a§ 302§ 305§ 326 až 327a§ 328 až 336b§ 336d§ 348§ 352a alebo § 374 Trestného zákona,
  2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
  3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
  4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

 

Definícia oznamovateľa

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.
 

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 270.63 kB