Obsah

TOWN TWINNING

Odkaz na fotogaleríu

08/09/2017 – 10/09/2017 obec Kráľová pri Senci      


Vychovajme Európsky uvedomelých občanov !
Vychovejme Evropsky uvědomělé občany!

Let´s Bring up Conscious European Citizens!
Neveljünk tudatos európai polgárokat!

eu

Projekt bol realizovaný za finančnej podpory Európskej komisie

 

Opis hlavného organizátora

Obec Kráľová pri Senci usporiadaním podujatia zabezpečila upevnenie nadviazaných partnerstiev, posilnili sa vzájomné väzby a priateľstvá. Obec mala vytvorenú skupinu organizátorov, ktorí dobrovoľne pomáhali a usmerňovali celé podujatie. Zohrávali úlohu pomocných organizátorov pre domácich i partnerských účastníkov. Boli nápomocní pri zabezpečení ubytovania i stravovania. Nakoľko obec už organizovala úspešne podujatie s názvom We See the Future of Europe in the Young Generation / Budúcnosť vidíme v mladej generácií rada nadviazala danú tematiku aj v tomto projekte a vychovala Európsky uvedomelých občanov !

Partnerskými obcami sú:

Obec Dobré Pole (Česká republika)
Obec Vísky (Česká republika)
Șinteu (Rumunsko)
Kisbajom (Madarsko)

Ciele projektu

Počas realizácií aktivít dôjde k vzájomnému oboznámeniu a utuženiu vzťahov štyroch národov. Umožní to lepšiu komunikáciu a napomôže odstráneniu prekážok nielen medzi generáciami, ale aj národmi, čím sa posilní európska solidarita.
Je dôležité zdôrazniť potrebu zapájania sa do verejných záležitostí a podporiť európske občianstvo, zlepšiť podmienky občianskej a demokratickej účasti, a to nielen na miestnej, ale aj na európskej úrovni. Musíme začať sami od seba a spolu tak dosiahneme veľa – ale musíme spolupracovať – spolupráca by mala fungovať nielen medzi účastníkmi vzájomne ale aj na vyšších úrovniach – samosprávnych a v neposlednom rade národných priam až nadnárodných. Je potrebné zapojiť do aktivít aj tých najmenších, pretože sú našou budúcou generáciou, a zdôrazniť význam EÚ, dobrovoľníctvo, rovnaký prístup, medzi kultúrny dialóg a význam občianstva EÚ. Prostredníctvom aktivít zapájame všetkých účastníkov podujatia, bez ohľadu na vek alebo národnosť, do sveta EÚ a dobrovoľníctva. Každý z nás má právo na slobodu prejavu a právo na život. Musíme si to uvedomovať a začať konať. Musíme sa zamerať nielen na súčasné udalosti v EÚ, ale aj na jej budúcnosť. Nesmieme zatvárať oči pred krajinami tretieho sveta, naopak, mali by sme ich pochopiť a hľadať spôsoby, ako im pomôcť. Prostredníctvom kultúrneho programu chceme zdôrazniť kultúru a tradície zúčastnených krajín a zamerať pozornosť na dôležitosť ich prechodu z generácie na generáciu. V kontexte športových aktivít vytvárame uvoľnenú atmosféru, vďaka ktorej sa vytvárajú a posilňujú priateľské vzťahy medzi obcami a ich obyvateľmi. Budúcnosť je v našich rukách. Pamätáme sa aj na lásku k prírode, životnému prostrediu a posilneniu vidieckeho cestovného ruchu.

 
Bohatý program zameraný na európsku tematiku je rozvrhnutý do 5 tematických BLOKOV:

 1. blok je venovaný euroskepticizmu a imigrantom v podobe výzvy Buď aktívnym Európanom aj TY!
 2. blok je venovaný slobode prejavu
 3. blok je venovaný právu na rozvoj
 4. blok je venovaný kvízom a súťažiam v podobe zhrnutia vedomostí v jednotlivých partnerských obciach
 5. blok je venovaný myšlienke – myslime na budúcnosť – rozhodujme spoločne!

Prínosy projektu

 • upevňovanie nadviazaných vzťahov
 • poukázanie na dôležitosť dobrovoľníctva, na hrdosť širokého zastúpenia mimovládnych organizácií
 • vychovajme Európsky uvedomelých občanov ! vyvolať v občanoch pocit hrdého uvedomelého EURÓPANA
 • budovanie uvedomelejšej mladej generácie
 • posilnenie spoluprác v rôznych oblastiach medzi samosprávami
 • poukázanie na dôležitosť šírenia tradícií, zvykov a kultúr z generácie na generáciu
 • plánovanie ďalších stretnutí podobných rozmerov
 • prejednanie možností rozšírenia partnerstva o nových členov
 • rozšírenie obzorov a náhľadov do sveta EÚ
 • odstránenie predsudkov, medzigeneračných bariér, rovnaký prístup

Dopad projektu

 1. prostredníctvom hravých aktivít sme umožnili najmenším (našej budúcej generácií) náhľad  do sveta EÚ,
 2. zapájaním mladej generácie do EÚ sveta vychovávame európsky uvedomelú spoločnosť
 3. šírenie nadobudnutých vedomostí nielen do svojich rodín ale i regiónov,
 4. zabezpečená osveta ohľadom zrealizovania podujatia,
 5. upriamenie pozornosti na pôsobnosti mimovládnych organizácií,
 6. odbúranie medzi generačných bariér,
 7. podpora trvalo udržateľného rozvoja,
 8. rozšírenie vedomostí v oblasti osvety o EÚ (nakoľko sa jedná o druhé zrealizované podujatie),
 9. pevnejšie väzby v rámci partnerstiev,
 10. prerokovanie o možnostiach rozšírenia partnerstiev o nových členov,

 

 

Súbory NA STIAHNUTIE:

PLAGÁT –  SKCZENHU
LETÁK –  tu ku stiahnutiu
POZVÁNKA –  SKCZENHU
INFO TEMPLATE - SKEN

 

Projekt bol realizovaný za finančnej podpory Európskej komisie

Kraľovská slavnosť

Kraľovská slavnosť


Vytvorené: 28. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 2. 2018 13:27
Autor: Správca Webu