Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.02.2022

ZMLUVA NA ODCHYT A UMIESTNENIE TÚLAVÝCH ZVIERAT DO KARANTÉNNEJ STANICE ALEBO ÚTULKU č. 2022214

2022/02/001

Neuvedené

OZ Pomoc psíkom

Obec Kráľová pri Senci

28.01.2022

ZMLUVA NA EXTERNÉ RIADENIE PROJEKTU č. 1/2022

2022/01/006

4 350,00 EUR štyritisíctristopäťdesiat

Ing. Tomáš Lencsés

Obec Kráľová pri Senci

28.01.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BGG8-74-73

2022/01/005

2 196 037,03 EUR dvamiliónystodeväťdesiatšesťtisíctridsaťsedem 03/100

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovens

Obec Kráľová pri Senci

20.01.2022

Zmluva o dodávke plynu

2022/01/004

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

17.01.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2022/01/003

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Mgr. Ing. Katarína Šašková

Obec Kráľová pri Senci

17.01.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2022/01/002

15,00 EUR pätnásť

Telovýchovná jednota BUDO Bratisalva

Obec Kráľová pri Senci

13.12.2021

Dohoda č.21/03/010/2

2021/12/006

Neuvedené

Úrad práce, soociálnych vecí a rodiny Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

13.01.2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnez zmluve zo dňa 9.11.2021

2022/01/001

Neuvedené

Tibor Holetz a Oľga Holetzová

Obec Kráľová pri Senci

30.12.2021

Zmluva o poskytnutí NFP OPKZP-PO2-SC211-2020-62/10

2021/12/007

164 989,85 EUR jednosto šesťdesiat štyri tisíc deväťsto osemdesiat deväť 85/100

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Kráľová pri Senci

29.12.2021

Zmluva o zriadení vecných bremien

2021/12/010

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.12.2021

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1112634

2021/12/009

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

27.12.2021

Dodatok č. 1 k Dohode o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní

2021/12/008

Neuvedené

Obec Bernolákovo

Obec Kráľová pri Senci

13.12.2021

Kúpna zmluva

2021/12/005

1,00 EUR

MTP SPV 1,s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

08.12.2021

Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatom prevode stavby a pozemkov súvisiacich so stavbou

2021/12/003

Neuvedené

Value Investments s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

03.12.2021

Zmluva o grantovom účte

2021/12/002

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

02.12.2021

Zmluva o grantovom účte

2021/12/001

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

23.11.2021

Kúpna zmluva

2021/11/004

1,00 EUR jeden

Zdenka Mazáčková, rod. Šidlíková

Obec Kráľová pri Senci

09.11.2021

Kúpna zmluva

2021/11/003

570,00 EUR päťstosedemdesiat

Tibor Holetz a Oľga Holetzová

Obec Kráľová pri Senci

04.11.2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

2021/11/002

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Kráľová pri Senci

02.11.2021

Kúpna zmluva

2021/11/001

100,00 EUR jednosto

Ľubica Hulajová

Obec Kráľová pri Senci

22.10.2021

Mandátna Zmluva

2021/10/003

Neuvedené

Mgr. Martin Lobotka, Galbavého 1860/1, 84101 Bratislava - mestská časť Dúbr

Obec Kráľová pri Senci

07.10.2021

Zmluva o dielo

2021/10/002

2 283 850,15 EUR dvamiliónydvestoosemdesiattritisícosemstopäťdesiat 15/100

I.N.V.E.S.T. a.s.

Obec Kráľová pri Senci

07.10.2021

Mandátna Zmluva

2021/10/001

23 880,00 EUR dvadsaťtritisícosemstoosemdesiat

ABNKA, s. r. o., Moyzesova 17/27, 90028 Ivanka pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

29.09.2021

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W219-221-35

2021/09/008

205 999,07 EUR dvestopäťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť 07/100

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Kráľová pri Senci

29.09.2021

Zmluva o dielo

2021/09/007

50,00 EUR

Edusteps

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: