Obsah

Dane a poplatky

VZN č. 6/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Kráľová pri Senci

Dodatok č. 1 k VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Kráľová pri Senci

VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Kráľová pri Senci

VZN č. 3/2023 o miestnej dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území obce Kráľová pri Senci

VZN č. 1/2023 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby

Školstvo

VZN č. 3/2018 o určení školského obvodu základnej školy

VZN č. 6/2023, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách

Odpadové hospodárstvo

VZN č. 4/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kráľová pri Senci

Sociálna oblasť

VZN č. 3/2012 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Príloha - ŽIADOSŤ o príspevok pri narodení dieťaťa

VZN č. 1/2016 o príspevku pri narodení dieťaťa - úprava GDPR

VZN č. 2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

Územný plán

VZN č. 3/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Obce Kráľová pri Senci - zmeny a doplnky č. 1 2008

VZN č. 4/2018 Územný plán obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 2/2017

Príloha 1 VZN 4/2018 - Záväzná textová časť

Príloha 2a VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh

Príloha 2b VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh - záväzná časť a verejnoprospešné stavby

Priloha 2c VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh - regulačná schéma

VZN č. 3/2021 Územný plán obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 3/2020

Príloha č.1 VZN 3/2021 - Záväzná textová časť

Stránka