Navigácia

Obsah

Brigáda

1206brigada

15.05.

Rámcový návrh na revitalizáciu lokality Sigotka v Kráľovej pri Senci


Pracovná skupina:

Vlhová Petra, Šulcová Šarlota, Križan Daniel, Petrík Ivan, Deák Juraj, Konečný Michal


Zámer:

Revitalizácia lokality za účelom využitia ako obecného lesoparku a ako zóny oddychu s dôrazom na zachovanie biodiverzity a ekologickú výchovu mládeže


Rámcový návrh:

 1.  Vstupná časť lokality pri detskom ihrisku až po novovybudovanú lávku (viď. bod 3) bude určená skôr na komunitné stretnutia a pre rodiny s deťmi a budú v nej umiestnené tieto prvky:
  a)  ohnisko/gril s posedením, lavičky či prírodné preliezky z pňov, lán, miniamfiteáter na prednášky/predstavenia
  b)  kvetinové záhony z cibuľovín, trvaliek
  c)  v rámci budúcej výsadby sa plánuje zasiatie trávnej zmesi so zmiešaným lesným podrastom
  d)  v rámci budúcej výsadby sa plánujú ostrovčeky kríkov, vrátane jedlého plota od detského ihriska a menších stromov ako liesky, jelše, jarabiny
  e)  knižná búdka slúžiaca na výmenu kníh pre deti aj dospelých pri vstupe do parku
  f)  rekonštruované rybárske mólo
   
 2. Zadná časť lokality od budúcej lávky, resp. za futbalovou bránou až po Krmešský most bude mať charakter mestského parku / lesoparku s minimálnymi zásahmi, bude skôr určená na prechádzky a relax a po prvotnej výsadbe bude ponechaná skôr na samorast.
  Budú v nej umiestnené tieto prvky:
  a)  krmitká, vtáčie búdky, hmyzí domček, útočisko pre ježkov
  b)  zelené stavby z vŕby
  c)  záhony liečivých byliniek
  d)  náučné tabule
  e)  v rámci budúcej výsadby sa plánuje výsadba mohutnejších stromov najmä z kategórie tvrdého luhu, t.j. stromov s tvrdým drevom typickým pre nížinné lužné lesy, napr. dub, javor, jaseň, brest, lipa, ako aj výsadba kríkov a nižšieho podrastu.
   
 3. Vybudovanie drevenej lávky od reštaurácie Čierna voda smerom k futbalovému ihrisku – bude riešené samostatným projektom, ale tak, aby lávka v zimných mesiacoch po zamrznutí vodnej plochy neprekážala v korčuľovaní.
   
 4. Pri výsadbe v lokalite zachovávať tzv. filozofiu ostrova (Sigotka je ostrov), a to tak, že výsadba by mala byť v rámci jednotlivých parciálnych častí najhustejšia v jej strede a rednúť smerom k okrajom, ktoré lemujú lesné chodníčky.
   
 5. Doriešiť zdroj vody na prípadnú závlahu jednotlivých častí lokality, a to vybudovaním niekoľkých prívodov z existujúceho zdroja vody na ihrisku do jednotlivých častí lokality alebo doriešením čerpania vody z vodnej plochy mŕtveho ramena napr. kalovým čerpadlom.
   
 6. Pravidelné zavlažovanie zasadených stromov 1x týždenne.
   
 7. Odsúhlasenie návrhu starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva a následne pripomienkovanie návrhu uverejneného na stránke obce a facebooku do 31.5.2021 (jednotné kontaktné miesto na písomné pripomienky e-mail: parksigotka@gmail.com).
   

Časový harmonogram prác:

         Apríl 2021:

 1. Presadenie veľkých stromov zo ZŠ – organizácia pod dohľadom obce za účasti pracovnej skupiny (hotové)
 2. Vyznačenie základných chodníkov v lokalite a premiestnenie štiepky z výrubu – organizácia pod dohľadom obce za účasti pracovnej skupiny (hotové)
 3. Vysievanie zmesi trávnika a lesného podrastu vo vstupnej časti lokality – organizácia pod dohľadom obce
 4. Čistenie mladších a menších stromov od brečtanu popínavého, staršie stromy budú ponechané a nebude sa do nich zasahovať, čistenie terénu – organizácia formou komunitnej brigády
 5. Príprava a umiestnenie starých pňov na lavičky – narezanie, vytiahnutie z lesíka – organizácia pod dohľadom obce za účasti pracovnej skupiny
 6. Vyznačenie a príprava ohniska – organizácia formou komunitnej brigády

  Máj 2021:
 7. Osadenie smetných košov na triedený odpad a pre psičkárov – organizácia pod dohľadom obce
 8. Oprava dreveného rybárskeho móla – organizácia pod dohľadom obce

  Jún a Júl 2021:
 9. Zhodnotenie a zapracovanie pripomienok občanov k projektu – organizácia pracovnou skupinou
 10. Vyznačenie miest na výsadbu stromov a kríkov, kvetinových záhonov, záhonov pre liečivé byliny, vŕbovej stavby – organizácia pracovnou skupinou
 11. Vyznačenie prvkov ako miniamfiteáter, náučné tabule (kolíkmi) – organizácia pracovnou skupinou
 12. Sumarizácia počtu a druhov stromov a kríkov na výsadbu – organizácia pracovnou skupinou
 13. Vyznačenie miest pre prvky prírodných preliezok a ich následná realizácia. – organizácia pod dohľadom obce

  September 2021:
 14. Nákup stromov a kríkov na výsadbu v lokalite – organizácia pod dohľadom obce
 15. Vybudovanie zdroja vody na závlahu – organizácia pod dohľadom obce
 16. Osadenie krmítok, vtáčích búdok, hmyzieho domčeku, vytvorenie útočiska pre ježkov - organizácia formou komunitnej brigády

  Október a November 2021
 17. Výsadba stromov, kríkov, cibuľovín, liečivých byliniek – organizácia formou komunitnej brigády
 18. Spolupráca na lesných čistiacich prácach v druhej časti lesa pri tréningovom futbalovom ihrisku – organizácia pod dohľadom obce a pod dohľadom pracovnej skupiny