Navigácia

Obsah

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov.

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu:

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov;
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce;
 • vybavovania sťažností a petícií;
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva;
 • dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

Ďalšie úlohy hlavného kontrolóra:

 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti;
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve; 
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí;
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti; 
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie;
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo; 
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.