Obsah

VZN zrušené

8/2015 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Stiahnuté: 4x | 03.05.2024

7/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 4x | 03.05.2024

4/2020 VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Kráľová pri Senci Stiahnuté: 4x | 03.05.2024

5/2020 VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti, dani za psa, daň za ubytovanie, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 8x | 03.05.2024

2/2019_VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 4x | 03.05.2024

1/2019 VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kráľová pri SenciStia Stiahnuté: 3x | 03.05.2024

1/2021 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 4x | 03.05.2024

1/2022 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách Stiahnuté: 4x | 03.05.2024

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách č. 1/2022 Stiahnuté: 4x | 03.05.2024

3/2022 VZN o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 3x | 03.05.2024

6/2022 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ a MŠ Stiahnuté: 4x | 03.05.2024

7/2022 VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 4x | 03.05.2024

8/2022 VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Stiahnuté: 4x | 03.05.2024

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2022, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách Stiahnuté: 4x | 03.05.2024

Stránka

  • 1