Navigácia

Obsah

 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  23.03.2024  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  06.04.2024  od 7:00 do 22:00 h. 

Bližšie informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Kráľová pri Senci a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

- osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce.

- v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),

- elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

• adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

- prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

ekonom@kralovaprisenci.sk

 

Vzor žiadosti na vydanie hlasovacieho preukazu:TU 

Zoznam kandidátov na prezidenta SR I. kolo 

Oznámenie emailovej adresy pre doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

Oznámenie o určení volebných okrskov a volebných miestností 

Rozhodnutie Voľby prezidenta SR 2024 

Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Výsledky voľby prezidenta SR v obci Kráľová pri Senci I. kolo  

Okrsková zápisnica pre voľbu prezidenta SR I. kolo okrsok 1. 

Okrsková zápisnica pre voľbu prezidenta SR I. kolo okrsok 2.

Výsledky voľby prezidenta SR v obci Kráľová pri Senci II. kolo  

Okrsková zápisnica pre voľbu prezidenta SR II. kolo okrsok 1. 

Okrsková zápisnica pre voľbu prezidenta SR II. kolo okrsok 2.