Navigácia

Obsah

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 / Elections to the European Parliament 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Bližšie informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?volby-ep 

 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Kráľová pri Senci a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 24. apríla 2024. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024), elektronicky (e-mailom) - vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo - v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024). 

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacie preukazu: ekonom@kralovaprisenci.sk

Poštová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacie preukazu: Obec Kráľová pri Senci, 900 50 Kráľová pri Senci 326

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre volby do Európskeho parlamentu 2024

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 

Čestné vyhlásenie občana Slovenskej republiky o trvalom pobyte v cudzine 

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách 

Oznámenie emailovej adresy pre doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

Oznámenie o určení volebných okrskov a volebných miestností 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/2024 Z. z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 

Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku

Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený v anglickom jazyku