Obsah

VZN

r. 2023

2/2023 VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 38x | 27.11.2023

1/2023 VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Stiahnuté: 47x | 27.11.2023

r. 2022

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2022, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách Stiahnuté: 82x | 19.04.2023

8/2022 VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Stiahnuté: 95x | 15.12.2022

7/2022 VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 85x | 15.12.2022

6/2022 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ a MŠ Stiahnuté: 90x | 15.12.2022

5/2022 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obec Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 5/2021 Stiahnuté: 109x | 15.12.2022

4/2022 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 4/2021 Stiahnuté: 85x | 15.12.2022

3/2022 VZN o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 141x | 15.12.2022

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách č. 1/2022 Stiahnuté: 99x | 19.09.2022

2/2022 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 68x | 14.09.2022

1/2022 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách Stiahnuté: 123x | 20.06.2022

r. 2021

Príloha č.4 VZN 3/2021 - Komplexný urbanisktický návrh - Regulačná schéma Stiahnuté: 165x | 09.09.2021

Príloha č.3b VZN 3/2021 - Komplexný urbanisktický návrh - Záväzná časť a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 172x | 09.09.2021

Príloha č.3a VZN 3/2021 - Komplexný urbanisktický návrh - Záväzná časť a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 147x | 09.09.2021

Príloha č.2 VZN 3/2021 - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 161x | 09.09.2021

Príloha č.1 VZN 3/2021 - Záväzná texotová časť Stiahnuté: 161x | 09.09.2021

3/2021 VZN Územný plán obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 3/2020 Stiahnuté: 140x | 09.09.2021

1/2021 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 325x | 26.07.2021

Dodatok č. 1 k VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Kráľová pri Senci Stiahnuté: 202x | 23.04.2021

Stránka