Navigácia

Obsah

Späť

Verejná obchodná súťaž "Kráľovský termál"

Kráľovský termál, a.s.,

90050 Kráľová pri Senci 327, IČO: 35 958 715

vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž  podľa §281 a nasl.  zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v obci Kráľová pri Senci, v katastrálnom  území Krmeš.

 

Podmienky Obchodnej verejnej súťaže k dispozícií vo formáte *.pdf. TU. 
Informačný materiál "Kráľovský termál" k dispozícii vo formáte *.pdf TU.
Prílohy mapy a súpis stavieb k dispozícií vo formáte *.pdf TU: mapa1 a mapa2
Vzor Kúpnej zmluvy k dispozícii vo formáte *.pdf TU. a vo formáte *.rtf TU.

Vyvesené: 22. 3. 2019

Dátum zvesenia: 26. 4. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť