Kráľová pri Senci - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+


P  o  z  v  á  n  k  a

na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci,  ktoré sa bude konať

dňa 08.12.2021 /streda/ o 18:00 hod.

na Obecnom úrade /zasadacia miestnosť 1.poschodie/

P r o g r a m :  

 1.   Otvorenie zasadnutia
 2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.   Kontrola plnenia uznesení z 19. zasadnutia OZ
 4.   Informácia starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie
 5.   Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022
 6.   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022
 7.   Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
 8.   Správa audítora a výročná správa konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020
 9.   VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 10.   Príkaz starostu na inventarizáciu majetku a záväzkov obce k 31.12.2021
 11.   Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu
 12.   Návrh rozpočtu obce  na roky 2022 - 2024 (programový a finančný)
 13.   Plán zasadnutí OZ v Kráľovej pri Senci na rok 2022
 14.   Územný plán – Zmena a doplnky č. 5/2021 – lokalita UP 25 2/2017
 15.  Rôzne
 16.  Záver

 

Pozvánka vo formáte *.pdf (37.45 kB)

Dátum zvesenia: 9. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu