Obsah

Správy

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2020

V zmysle zákona § 4 ods. 6) zákona
„Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.“ celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Rozmery a Typy smetných nádob

Rozmery a typy jednotlivých zberných nádob sú uvedené v prílohe. celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

ZMLUVNÉ ORGANIZÁCIE OPRÁVNENÉ NA ZBER ODPADOV V OBCI KRÁĽOVÁ PRI SENCI

Obec Kráľová pri Senci má zmluvný vzťah na zber, prepravu a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov s nasledujúcimi oprávnenými organizáciami: celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Harmonogram

vývozu komunálneho a separovaného odpadu. celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Správca Webu