Navigácia

Obsah

Vyjadrenie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci vo veci Centra mechanicko-biologickej úpravy odpadov Kráľová pri Senci

Typ: ostatné
MBU Vyjadrenie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci vo veci Centra mechanicko-biologickej úpravy odpadov Kráľová pri Senci

Vyjadrenie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci
vo veci Centra mechanicko-biologickej úpravy odpadov Kráľová pri Senci

 

 

My, poslanci Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci, s mandátom získaným v demokratických voľbách, touto cestou dávame vyjadrenie k aktuálne prebiehajúcej téme Centra mechanicko-biologickej úpravy odpadov. V rámci svojej činnosti sa snažíme pristupovať k dianiu v obci úprimne a citlivo a rozhodovať podľa svojho najlepšieho vedomia.

1.            K zámeru na vybudovanie Centra mechanicko-biologickej úpravy odpadov Kráľová pri Senci

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci (ďalej ako „zastupiteľstvo“) bolo s investičným zámerom na vybudovanie Centra mechanicko-biologickej úpravy odpadov Kráľová pri Senci (ďalej ako „zámer MBÚ“) oboznámené po prvýkrát na zasadnutí zastupiteľstva dňa 16.6.2021 zástupcom spoločnosti ewia, a.s. (uznesenie č. 229/OZ-2021).

Po oboznámení sa so zámerom MBÚ a dôslednom zvážení ďalších, v tom čase známych okolností, sa zastupiteľstvo rozhodlo dňa 8.9.2021 tento zámer schváliť (uznesenie č. 252/OZ-2021).

Dôvody, pre ktoré bolo takéto rozhodnutie prijaté, boli nasledovné:

1. Lokalita, vo vzťahu ku ktorej v roku 2021 prejavil investor záujem vybudovať MBÚ (ďalej ako „predmetné územie“), bola od roku 2018 v rámci územného plánu obce Kráľová pri Senci zadefinovaná svojim funkčným využitím ako „zmiešané územie výrobné (nepoľnohospodárska výroba a sklady) a občianskej vybavenosti“, s charakteristikou funkčnej plochy ako „územie slúžiace pre umiestňovanie priemyselných, skladových, stavebných areálov, areálov pre spracovanie druhotných surovín, distribučných centier, výrobných služieb, služieb občianskej vybavenosti s prípadným rizikom rušivých vplyvov na okolie“.

 

S predmetným územím tak bolo už v minulosti a bez ohľadu na zámer MBÚ, počítané ako s územím nepoľnohospodárskeho charakteru s potenciálom umiestnenia priemyselných, či skladových areálov. Každá obec si v rámci svojho rozvoja plánuje priemyselné lokality na územiach, ktoré sú umiestnené mimo zastavaného územia, s dobrým napojením na cestnú komunikáciu, čo v podstate v rámci katastrálneho územia obce Kráľová pri Senci (ďalej ako „obec“) spĺňa iba táto lokalita.

 

2.Spracovanie odpadu procesom biologicko-mechanickej úpravy je výrazne ekologickejším riešením nakladania so vzniknutým odpadom ako vytváranie skládok odpadu. Tento spôsob spracovania a zhodnocovania odpadu je presadzovaný a podporovaný tak na európskej, ako na vnútroštátnej úrovni. Rozhodnutie podporiť zámer MBÚ predstavovalo aktívny krok k hľadaniu riešení situácie v odpadovom hospodárstve, ktorá je v súčasnej podobe v dlhodobom horizonte neudržateľná.

 

Obec za rok 2022 zaplatila viac ako 100 tis. Eur z poplatkov občanov do odvozu a spracovania odpadu, pričom tieto náklady každoročne stúpajú (nárástli o 84 % v porovnaní s rokom 2020). Je v záujme všetkých, aby sa s týmito prostriedkami nakladalo hospodárne a udržateľne. Týmto krokom bolo sledované zefektívnenie týchto služieb a taktiež zmiernenie finančného zaťaženia občanov a obce. Do úvahy bola braná tiež skutočnosť jednoduchšieho zvozu odpadu do pomerne blízkej lokality a taktiež možnosti prevádzky zberného dvoru v tejto lokalite.

 

3. Zo zámeru MBÚ vyplývalo, že prevádzka centra MBÚ s ohľadom na technické a technologické parametre nebude mať negatívny dopad na priľahlé obytné zóny (napr. v podobe zápachu či hluku). Zároveň bolo zrejmé, že samotnej realizácii zámeru MBÚ budú predchádzať ďalšie povoľovacie konania a posudzovanie vplyvov na životné prostredie príslušnými vecne a odborne kompetentnými orgánmi spôsobilými potvrdiť či vyvrátiť súlad zámeru MBÚ s požiadavkami na ochranu životného prostredia, vrátane vplyvov na obyvateľstvo. V prípade porušenia podmienok, či už ekologických, alebo iných, nebude môcť investor v zámere MBÚ pokračovať.

 

4. Jedným z faktorov, ktoré zastupiteľstvo bralo pri rozhodovaní do úvahy, bol aj ekonomický záujem obce. Príjmy z dane z nehnuteľnosti a dane za rozvoj z predmetného územia by boli použité na ďalšie investície do zveľaďovania obce.

 

5. Zastupiteľstvo súhlasilo s uvedeným zámerom aj zo strategických dôvodov, nakoľko očakáva, že po uzavretí niektorých skládok v okolí bude v priebehu nasledujúcich rokov s odvozom odpadov a jeho spracovaním problém.

 

Potvrdzuje to aj aktuálna situácia okolo ČOV v Senci, ktorá ukázala, že pri výpadku takýchto služieb nastáva problém s ich poskytovaním a cenou.

2.            K Územnému plánu obce Kráľová pri Senci – zmeny a doplnky č. 4/2021

S ohľadom na prijaté rozhodnutie podporiť z vyššie uvedených dôvodov zámer MBÚ prišlo k iniciovaniu zmeny územného plánu obce Kráľová pri Senci evidovanej pod č. 4/2021 (ďalej ako „zmena územného plánu“) (uznesenie č. 253/OZ-2021).

Podstatou zmeny územného plánu bolo doplnenie ďalšieho funkčného využitia predmetného územia a priľahlých území o možnosť umiestňovania „zariadení na zhodnocovanie odpadov podľa prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v súlade s platnou legislatívou ochrany CHVO Žitný ostrov a podmienkami ochrany vodných zdrojov Jelka, na základe hodnotenia vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov“. Samotná textácia zmeny územného plánu teda predpokladala, že súlad zámeru MBÚ s právnymi predpismi bude podrobený ďalšiemu skúmaniu príslušných orgánov na úseku ochrany životného prostredia.

Aby sme predišli riziku nevhodného využitia územia, zastupiteľstvo v územnom pláne obce výslovne zakotvilo, že predmetné územie je neprípustné využiť na skládku odpadu, spaľovňu odpadu a pre zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Zamieňanie MBÚ so skládkou odpadu alebo spaľovňou považujeme preto za klamlivé a nesprávne, keďže zastupiteľstvo zámeru skládky odpadu alebo spaľovne odpadu aktívne bráni a nesúhlasí s ním.

K zmene územného plánu mala verejnosť možnosť podávať svoje podnety a pripomienky v období od 29.11.2021 do 29.12.2021, o čom bola informovaná spôsobom predpokladaným zákonom (vyvesením oznamu na úradnej tabuli obce a zverejnením na webovom sídle obce). Informácie o zámere MBÚ boli dostupné tiež v lokálnom časopise Kráľovské zvesti.

V zmysle platnej právnej úpravy nevznikla obci povinnosť oznamovať adresne okolitým obciam prerokovávanie územného plánu. Vzájomné informovanie vo veciach zmien územných plánov nie je medzi obcami ani v praxi zaužívané a ani obec Kráľová pri Senci nie je susednými obcami adresne informovaná o zámeroch či stavebných zmenách v ich katastroch.

3.            Ku kompetenciám Obecného zastupiteľstva

Zastupiteľstvo uplatnilo svoju právomoc podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo vzťahu k zmene územného plánu v súvislosti so zámerom MBÚ. Verejnosť mala oprávnenie

podať k tejto zmene pripomienky v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Zastupiteľstvo nedisponuje inými kompetenciami, ktoré by mali aktuálne či v budúcnosti dosah na výsledok posudzovania a povoľovania zámeru MBÚ. S ohľadom na prebiehajúce posudzovacie a povoľovacie konania zámeru MBÚ, s prihliadnutím na princíp právnej istoty a materiálneho právneho štátu, nie je vo vzťahu k predmetnému územiu aktuálne možné meniť územný plán obce.

Zastupiteľstvo bude otvárať diskusiu s investorom za účelom zodpovedania otázok a informovania verejnosti. V prípade záujmu, bude u investora iniciovať zorganizovanie exkurzie do zariadenia podobného charakteru s možnosťou účasti zástupcov verejnosti.

4.            K verejnému dianiu

Zastupiteľstvo víta záujem občanov o veci verejné, keďže doposiaľ bol takýto záujem prejavovaný veľmi ojedinele, resp. vôbec. Akékoľvek vecné a odborné podnety, ktoré sú spôsobilé prispieť k objasneniu nezrovnalostí, neúplnosti či inej závadnosti projektu centra MBÚ, považuje za žiaduce a opodstatnené.

Zastupiteľstvo je otvorené vedeniu konštruktívnej a vzájomne rešpektujúcej diskusie. Každý občan obce môže kedykoľvek prísť na zasadnutia zastupiteľstva a komunikovať svoje potreby zo svojho pohľadu s cieľom hľadať konkrétne riešenia ich naplnenia s prihliadnutím na dostupné možnosti.

Zastupiteľstvo sa nestotožňuje s tvrdeniami, že časť obce Bodov nie je pre neho zaujímavá. Bolo účastné rokovaní s investormi, v rámci ktorých jasne deklarovalo a podmieňovalo investičný zámer potrebou zavedenia verejného vodovodu a kanalizácie práve do uvedenej oblasti.

Ako poslanci zastupiteľstva odsudzujeme osobné útoky a klamstvá smerujúce tak voči nám, ako aj voči starostovi obce. V prípade, že tieto vyjadrenia či aktivity prekročia mieru únosnosti, využijeme dostupné právne prostriedky na ochranu nášho dobrého mena.

Funkciu poslancov vykonávame podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia, z úrovne našich odborných znalostí a vo voľnom čase za zanedbateľnú odmenu, ktorú zväčša následne darujeme obecným organizáciám. Každý obyvateľ Kráľovej pri Senci a Bodova s právom byť volený, má možnosť sa v najbližších komunálnych voľbách uchádzať o funkciu poslanca a konať a rozhodovať z tohto miesta.

 

 

S úctou,

poslanci Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci

 

Domument vo formáte *.pdf TU. (202.84 kB)


Vytvorené: 19. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 19. 6. 2023 13:38
Autor: Správca Webu