Navigácia

Obsah

Späť

Územný plán obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky  č. 6/2022

Obec Kráľová pri Senci , ako obstarávateľ „Územného plánu obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky  č. 6/2022“ podľa § 16 ods.(2) a § 18 ods.(4)  zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej stavebný zákon ), oznamuje, že v súlade s § 22 stavebného zákona uskutočňuje v termíne

                                    od  01.06. 2022 do 01.07. 2022

prerokovanie „Územného plánu obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky
č. 6/2022.

Návrh  ÚPN-O Kráľová pri Senci  - Zmeny a doplnky č. 6/2022  je  k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci v úradných hodinách a na internetovej stránke obce www.kralovaprisenci.sk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v lehote do 01.07.2022 na adresu Obecného úradu v Kráľovej pri Senci v písomnej forme (pre  doručenie platí podacia pečiatka podateľne obce resp. dátum podania na poštovú prepravu).

Na pripomienky podané po tejto lehote sa neprihliada.

 

Oznam pre verejnosť

Podklad výkresu 02a platný ÚPN

Priesvitka ZaD6 na výkres 02a platného ÚPN

Správa ZaD6

Výkres 02a ZaD6

Výkres 02b ZaD6

Výkres 02c ZaD6

Výkres 03 ZaD6

Výkres 04 ZaD6

Výkres 05 ZaD6

Výkres 06 ZaD6

Výkres 07 ZaD6

Výkres 08 ZaD6

Vyvesené: 1. 6. 2022

Dátum zvesenia: 1. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť