Navigácia

Obsah

Späť

Ukončenie platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Galanta platného na roky 2015 - 2024 – oznámenie

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, oznamuje vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesov, ktorých lesné pozemky sú začlenené do Lesného celku Galanta, že dňom 31.12.2024 končí platnosť programu starostlivosti o lesy, schváleného rozhodnutím Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OOP4-2015/023369 zo dňa 16.09.2015 na obdobie rokov 2015 - 2024, pre tento lesný celok.


Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva súčasne oznamuje, že verejný obstarávateľ obstará vyhotovenie nového programu starostlivosti o lesy, platného pre roky 2025 - 2034

Oznámenie vo formáte*.pdf k dispozícii TU. (85.21 kB)

 

Vyvesené: 21. 11. 2022

Dátum zvesenia: 7. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť