Navigácia

Obsah

Späť

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV OBEC KRÁĽOVÁ PRI SENCI

 

Obec Kráľová pri Senci

 

           

 

Sadzobník správnych poplatkov

vyberaných obcou

 

výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

 

 

Časť                                                                                                                                  Položka

 

 1. Všeobecná správa                                                                                               1, 2, 3, 6, 8, 9, 15     
 2. Vnútorná správa                                                                                                 16, 18
 3. Pôdohospodárstvo                                                                                             38
 1. Stavebná správa                                                                                                 59 až 62a
 2. Doprava                                                                                                               79 až 80a, 82 až 85

VIII.    Finančná správa a obchodná činnosť                                                              140, 142 až 144

X.       Životné prostredie                                                                                              160, 161 

 

 

 

 

 

 

 

I. ČASŤ -   VŠEOBECNÁ SPRÁVA  

Položka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

 1. fyzická osoba ....................................................................................................................      16,50 eura
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie .....................................    165,50 eura

 Položka 2

 1. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj

začatú stranu ..............................................................................................................          2 eura

 1. Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy          

narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí ..................................................................    5 eur

 1. Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

v slovenskom  jazyku ..................................................................................................              2 eura 

    v cudzom jazyku ..........................................................................................................               3 eurá

 1. Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave

zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ...............................      9,50 eura

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.

 

Položka 3

1. Osvedčenie

 1. podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ...............................................   2 eura
 2. odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu,

     za každý odtlačok a za každý podpis ..................................................................................    5 eur

 1. podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných 

      verejných listín (apostilla)  ................................................................................................ 10 eur

2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov

    a v žiadosti o odpis registra trestov ...................................................................................   2 eura

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na  listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch  národného  boja za oslobodenie.  

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

 

Položka 6

 1. Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky

sadzobníka ..............................................................................................................4,50 eura

 1. Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej

položky sadzobníka .................................................................................................16,50 eura

 1. Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa

inej položky sadzobníka ..........................................................................................6,50 eura

 1. Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe

nasledujúcich rokoch ..............................................................................................33 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.
 2. Od poplatku podľa písmena a),  b)  a  d) tejto  položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva  preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene  nezavinenej  občanom,  alebo  ak  bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.

 

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného

oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ..................................................................             5 eur

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.

 

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných

predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ...........................................................   16,50 eura

Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné

účely ako na bývanie 

 1. fyzická osoba ....................................................................................................................      9,50 eura
 2. právnická osoba ..............................................................................................................   165,50 eura 

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. 

 

 

 

 

II. ČASŤ -  VNÚTORNÁ SPRÁVA

 

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ...................................................................             2  eura

Položka 18

 1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi 

    štátnymi občanmi Slovenskej republiky............................................................................   20 eur

 1. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi

    občanmi Slovenskej republiky............................................................................................ 20 eur

 1. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby..........................................................   20 eur
 2. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti.....................................    70 eur
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi

štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami ...............       35 eur

 1. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom ........       70 eur
 2. Uzavretie manželstva medzi cudzincami ..........................................................................           200 eur
 3. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky

      trvalý pobyt ........................................................................................................................        200 eur 

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, občania s ťažkým  zdravotným  postihnutím a držitelia preukazu občana  s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku podľa písm. a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich

 

III. ČASŤ – PÔDOHOSPODÁRSTVO

 

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka 

 1. týždenný ..............................................................................................................................    1,50 eura
 2. mesačný ...............................................................................................................................          3 eurá
 3. ročný  ...................................................................................................................................            7 eur
 4. trojročný ..............................................................................................................................          17 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

             

   V. ČASŤ - STAVEBNÁ SPRÁVA

 

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

 1. pre fyzickú osobu ..................................................................................................                40 eur
 2. pre právnickú osobu .............................................................................................          100 eur

a) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby   .............................      20 eur

 Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.  

 

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

 1. na stavby na bývanie 
  1. na stavbu rodinného domu ..................................................................................             50 eur
  2. na stavbu bytového domu ...................................................................................           200 eur
 2. na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  ............................................................   25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2    ..............................................................    50 eur
 1. na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
  1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .......................................      35 eur
  2. bytových domov .................................................................................................           100 eur
 2. na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .............................................................   30 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ...............................................     30 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových

     vôd, jazierka ..........................................................................................................              30 eur

4.  na spevnené plochy a parkoviská .......................................................................    30 eur

5.  na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne,

      bazény, sklady ....................................................................................................  30 eur

 1. na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným   

         budovám

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ............................................................    50 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ...............................................     50 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne

odpadových vôd, jazierka ..................................................................................   50 eur

 1. na spevnené plochy a parkoviská ......................................................................    50 eur
 2. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady.........................        50 eur
 1. na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa

       písmen d)   a   e) ....................................................................................................... 20 eur

 1. na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane ..............................................................................................        100 eur nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ...................................................................        200 eur nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .................................................................        400 eur nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..............................................................        600 eur nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .........................................................        800 eur nad 10 000 000 eur ..................................................................................................     1 000 eur

 1. na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné

stavebné povolenie na stavby ..................................................................................  50 eur

 1. na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť

od 3 m2 do 20 m2....................................................................................................     60 eur

 1. na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2..             150 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s. 

 

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 

 1. pre právnickú osobu ..................................................................................             100 eur
 2. fyzickú osobu .............................................................................................               30 eur

b) Žiadosť o zmenu doby trvania 

 1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť

od 3 m2 do 20 m2 .....................................................................................       60 eur

 1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia

ako 20 m2 ..................................................................................................             150 eur

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

 1. právnickú osobu.................................................................................................  50 eur
 2. fyzickú osobu.....................................................................................................   20 eur
 1. Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako

         3 m2 ........................................................................................................................  30 eur

 1. Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
  1. právnickú osobu ................................................................................................   30 eur
  2. fyzickú osobu ....................................................................................................   10 eur
 2. Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej  prízemnej stavby a výmeny

a doplnenia telekomunikačného zariadenia .......................... ......................................       80 eur

 1. Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia

stavby ...........................................................................................................................                   10 eur

 1. Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ..............................                           30 eur
 2. Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby .......................................................                          10 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Od poplatku podľa písmena d) tejto  položky je oslobodené označenie  prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

 

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby .................................................................................................. trojnásobok sadzby určenej v položke 60

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, podľa

                položky 60 ...............................................................................................................  30 eur

 1.          na odstránenie stavby, (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

právnickú osobu ..........................................................................................................   50 eur 

fyzickú osobu .................................................................................................................               20 eur

 1.          terénnych úprav pre

právnickú osobu ............................................................................................................           100 eur

fyzickú osobu .................................................................................................................               20 eur

 1. Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ….............................................................................          100 eur
 2. Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ….........................................................    20 eur

 Oslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku tu  platí obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

 

 Položka  62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 1. na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
 1. rodinný dom ................................................................................................  35 eur
 2. bytový dom .................................................................................................           120 eur
 1. na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených tavieb (nadstavba, prístavba)
 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ............................................................     25eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ................................................................     50 eur
 1. na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ......................................        25 eur
 2. bytových domov ................................................................................................   50 eur
 1. na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .............................................................    20 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .................................................   20 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových

vôd, jazierka ........................................................................................................20 eur

 1. na spevnené plochy a parkoviská .......................................................................    20 eur
 2. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne,

bazény, sklady ....................................................................................................20 eur

 1. na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .............................................................    30 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ................................................     30 eur
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových

vôd, jazierka ........................................................................................................ 30 eur

 1. na spevnené plochy a parkoviská ........................................................................  30 eur
 2. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ...........................      30 eur
 1. na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d)   a   e) .............................................    20 eur
 2. na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade 

do 50 000 eur vrátane ................................................................................................. 60 eur nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ......................................................................        120 eur nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ....................................................................       250 eur nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .................................................................        400 eur nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ............................................................        530 eur nad 10 000 000 eur .....................................................................................................        660 eur

 1. na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je  väčšia ako 20 m2...          50 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

 

VI. ČASŤ -  DOPRAVA

 

Položka 79

 a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi

    ...   

 1. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých  päť rokov na jednu

     autobusovú linku v obci .................................................................................................... 25 eur

 1. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac

      autobusových liniek v obci ...............................................................................................           180 eur

b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) ..........................50 % podľa príslušnej sadzby

d) Schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmeny.......................................................   15 eur

Položka 80

 Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná preprava“ a „nadrozmerná preprava“),

 1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer

1. nadrozmerná preprava

1.1. pri prekročení prípustnej šírky  24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je

do 300,0 ................................................................................................................... 20 eur

od 300,1 do 350,0 ....................................................................................................   30 eur

od 350,1 do 400,0 ....................................................................................................   40 eur                   od 400,1 do 500,0 ....................................................................................................     75 eur

a za každých ďalších aj začatých 10 cm ....................................................................     20 eur

1.2. pri prekročení prípustnej výšky 24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je

do 400,0 ..................................................................................................................  20 eur od 400,1 do 450,0 ...................................................................................................         40 eur od 450,1 do 500,0 ...................................................................................................          115 eur a za každých ďalších aj začatých 10 cm ..................................................................         20 eur

1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky vrátane nákladu, ak celková          dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je

do 12,00 ................................................................................................................... 20 eur od 12,01 do 22,00 ....................................................................................................           115 eur nad 22,01 .................................................................................................................           190 eur a za každých ďalších aj začatých 5,0 m ....................................................................               55 eur

 1. nadmerná preprava
  1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti, ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je

do 20,00.......................................................................................................................          115 eur od 20,01 do 30,0 ..........................................................................................................         190 eur od 30,01 do 50,0 ..........................................................................................................         300 eur každých ďalších aj začatých 10 t ..................................................................................          75 eur

 1. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je

od 3,01 do 5,00 ........................................................................................................... 95 eur

od 5,01 do 10,00 .........................................................................................................        150 eur

od 10,01 do 15,00 .......................................................................................................        270 eur

od 15,01 do 20,00 .......................................................................................................        380 eur

a za každých ďalších aj začatých 5 % ...........................................................................       190 eur

 1. za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
 1. nadrozmerná preprava ......................................................................................................          190 eur
 2. ostatné prípady ..................................................................................................................          380eur
 1. za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok
 2. za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60 t, alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol násobok
 3. za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

 1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené

prípustné hmotnosti na nápravu ......................................................................           115 eur

 1. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené

hmotnosti na jednu nápravu ............................................................................           230 eur

2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov

 1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1. ...........................................................            570 eur
 2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. ...........................................................         1 150 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti s poľnohospodárskymi prácami.

 

  

 

 

 

Položka 80a

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80

 1. do 24 hodín od doručenia žiadosti ....................................................................................  75 eur
 2. do 48 hodín od doručenia žiadosti ....................................................................................  55 eur
Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie  

..c) miestnych komunikácií ..................................................................................................... 80 eur

Položka 83

......

 1. Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií.........       70 eur
 2. Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy

a miestnych komunikácií ....................................................................................................... 40 eur

Položka 84
 1. Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na 

cestu I., II. a III. triedy .............................................................................................................              75 eur

 1. Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu .........................     40 eur
Položka 85
 1. Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácii........          115 eur
 2. Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na    umiestnenie 
  1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2..........        30 eur
  2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť

     má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .....................................................................................   60 eur

 1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2..........           150 eur
 1. Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti.......       30 eur
 2. Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s
 1. cestou ...............................................................................................................................           115 eur
 2. s miestnou komunikáciou ................................................................................................. 75 eur

 

VIII. ČASŤ- FINANČNÁ  SPRÁVA   A  OBCHODNÁ  ČINNOSŤ

                          

Položka 140

 a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

 1. číselné lotérie ..................................................................................................................         350 eura
 2. okamžité lotérie ..............................................................................................................          350 eura 
 3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ..................................................................         1 500 eur
 4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok .................................           350 eura 
 5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie ...................................           350 eura
 6. kurzové stávky ..............................................................................................................          4 000 eur
 7. hazardné hry v kasíne ...................................................................................................         7 000 eur
 8. bingo vrátane špeciálneho binga ..................................................................................          4 000 eur
 9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných

zariadení a videohry ........................................................................................................       1 700 eur

 1. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode ...........................................      1 700 eur
 1. oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o zámere pokračovať v

prevádzkovaní .................................................................................................................         100 eur

 1. zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri 
  1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode ........................         200 eur
  2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom bode ..................          800 eur
 2. oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe

všeobecnej licencie ......................................................................................................... 30 eur   

 1. vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných

pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie...........................................................         100 eur  

Položka 142

 Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie................      6,50 eura

 1. Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne

hospodáriaceho roľníka.....................................................................................................          1,5 eura

Položka 143

 1. Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správcu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanie lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného

predpisu  ...........................................................................................................................       9,50 eura

 1. Vydanie potvrdenia obcou alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu      3 eurá
 2. Doplnenie údajov na  predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ...............................        1,50 eura

 Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na  účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu. 

 

Položka 144
 1. Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra .....................      9,50 eura
 2. Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu ..........    16,50 eura
 3. Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo

odcudzené osvedčenie ...................................................................................................          6,50 eura

 1. Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva ....................................         9,50 eura
 2. Žiadosť o prerušenie daňového konania32a)  ..................................................................           9,50 eura

32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

X. ČASŤ -  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p)

 1. fyzická osoba .....................................................................................................................               10 eur
 2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti

súvisí podanou žiadosťou ..................................................................................................          100 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
 2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. 37)

36p) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 161

Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom 36p)

 1. fyzická osoba .....................................................................................................................               10 eur 
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti

súvisí s podanou žiadosťou................................................................................................           100 eur

Oslobodenie  

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním. 
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. 37)
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

--------------------------------------

36p) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Sadzobník správnych poplatkov obec Kráľová pri Senci.docx

Sadzobník správnych poplatkov obec Kráľová pri Senci.pdf

Vyvesené: 16. 1. 2018

Dátum zvesenia: 1. 2. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť