Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie OU-BA-OVBP2-2022/146051/CUJ

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodujúc o odvolaní účastníka konania Ing. Ladislava Dubeňa, č. 533, 900 50 Kráľová pri Senci v zastúpení Advokátskou kanceláriou Valach, Kišac, s.r.o„ so sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 36 663 051 proti rozhodnutiu stavebného úradu Obec Kráľová pri Senci č.j. Výst. 452-20-Kr-21 zo dňa 27.04.2022 zamieta odvolanie menovaného účastníka konania a napadnuté rozhodnutie stavebného úradu Obce Kráľová pri Senci č.j. Výst. 452-20-Kr-21 zo dňa 27.04.2022 potvrdzuje.

Rozhodnutie vo formáte *.pdf  k dispozícií TU (651.15 kB)

Vyvesené: 14. 11. 2022

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť