Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst.292-24-Kr

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania

Stavebník LZ - STAV, s.r.o., Borovicová 705/5, Miloslavov v.z. DJ engineering, s.r.o., Slnečnicová 5C, Rovinka, podal dňa 27.03.2024 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'Technická infraštruktúra Bodov
SO 01 -Rozšírenie cesty III/1065,
SO -02 Miestna obslužná komunikácia a chodník,
SO 03 -Chránička VTL plynovod DN 500 4MPa'
na pozemku parc. č. KN E 1675, KN C 1658/166 katastrálne územie Kráľová pri Senci. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Dokument vo formáte *.pdf TU. Typ: PDF dokument, Velkosť: 177.59 kB

Vyvesené: 10. 7. 2024

Dátum zvesenia: 25. 7. 2024

Späť