Navigácia

Obsah

ZMLUVNÉ ORGANIZÁCIE OPRÁVNENÉ NA ZBER ODPADOV V OBCI KRÁĽOVÁ PRI SENCI

Typ: ostatné
Obec Kráľová pri Senci má zmluvný vzťah na zber, prepravu a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov s nasledujúcimi oprávnenými organizáciami:

V zmysle §81 ods. 13 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom
zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu.
V zmysle §81 ods. 17 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi
odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

 


 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.
-zabezpečuje zber, zvoz a zneškodnenie/zhodnotenie odpadov v rozsahu platnej zmluvy: zmesový komunálny odpad, objemný odpad, BIOODPADY zo zberných nádob
-zabezpečuje zber a prípravu na ďalšie zhodnotenie separovaných zložiek komunálnych odpadov (plast, papier, kovy, tetrapaky)


 ENVI - PAK, a.s.– organizácia zodpovednosti výrobcov
-znáša náklady na zber separovaných zložiek komunálnych odpadov (plast, papier, kovy, tetrapaky)

• VAŠI, s. r. o.
– zabezpečuje spätný zber elektroodpadu a odpadových batérií

• HUMANA  People to People Slovakia o.z.
–zabezpečuje zber a zhodnotenie textilu a šatstva

 CMT Group s. r. o.
– zabezpečuje zber biologicky rozložiteľných pdpadov z kuchyne a jedlých olejov a tukov

 TIRTRADE spol. s.r.o.
– zabezpečuje odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných pdpadov zo štiepkovania


Vytvorené: 29. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 24. 2. 2023 11:00
Autor: Správca Webu