Kráľová pri Senci - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

 

    Obec Kráľová pri Senci , ako obstarávateľ „Územného plánu obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky  č. 3/2020“ podľa § 16 ods.(2) a § 18 ods.(4)  zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej stavebný zákon ), oznamuje, že v súlade s § 22 stavebného zákona uskutočňuje v termíne

 

                                    od  02.11. 2020 do 02.12. 2020

 

prerokovanie „Územného plánu obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky
č. 3/2020.

 

Návrh  ÚPN-O Kráľová pri Senci  - Zmeny a doplnky č. 3/2020  je  k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci v úradných hodinách a na internetovej stránke obce www.kralovaprisenci.sk.

________________________________________________________________

 

Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v lehote do 02.12.2020 na adresu Obecného úradu v Kráľovej pri Senci v písomnej forme (pre  doručenie platí podacia pečiatka podateľne obce resp. dátum podania na poštovú prepravu).

 

Na pripomienky podané po tejto lehote sa neprihliada.

prílohy:
Informatívna príloha - záväzná časť v úplnom znení s vyznačením ZaD3.pdf
KPS ZaD3 Text.pdf
KPS ZaD3 Vykres 2a vyrez.pdf
KPS ZaD3 Vykres 2b vyrez.pdf
KPS ZaD3 Vykres 2b.pdf
KPS ZaD3 Vykres 2c vyrez.pdf
KPS ZaD3 Vykres 3 vyrez.pdf
KPS ZaD3 Vykres 4 vyrez.pdf
KPS ZaD3 Vykres 5 vyrez.pdf
KPS ZaD3 Vykres 6 vyrez.pdf
KPS ZaD3 Vykres 7 vyrez.pdf
KPS ZaD3 Vykres 8 vyrez.pdf
Vykres 2a vyrez podklad platny UPN.pdf
Vykres 2a vyrez priesvitka ZaD3.pdf

Dátum zvesenia: 3. 12. 2020 Zodpovedá: Správca Webu