Navigácia

Obsah

VZN

r. 2015

9/2015 VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 609x | 27.02.2018

8/2015 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Stiahnuté: 216x | 27.02.2018

7/2015 VZN o dani z nehnuteľnosti, za psa a nevýherné automaty od 1.1.2016 Stiahnuté: 634x | 27.02.2018

6/2015 VZN o ochrane drevín a podmienkych výrobu stromov Stiahnuté: 461x | 27.02.2018

5/2015 VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Stiahnuté: 386x | 30.08.2021

4/2015 VZN Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 243x | 27.02.2018

3/2015 VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 452x | 27.02.2018

2/2015 VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 310x | 27.02.2018

1/2015 VZN o rozpočtových pravidlách obce Stiahnuté: 404x | 27.02.2018

r. 2013

1/2013 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠJ Stiahnuté: 218x | 27.02.2018

r. 2012

1/2012 VZN o určení školkého obvodu Základnej školy Kráľová pri Senci Stiahnuté: 284x | 27.02.2018

3/2012 VZN o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Stiahnuté: 263x | 27.02.2018

r. 2011

3/2011 VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 397x | 27.02.2018

1/2011 VZN o udeľovaní ocenení obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 271x | 27.02.2018

r. 2010

VZN 12010 Stiahnuté: 289x | 27.02.2018

3/2010 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Obce Kráľová pri Senci - zmeny a doplnky č. 1 2008 Stiahnuté: 233x | 27.02.2018

4/2010 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 417x | 27.02.2018

Stránka