Navigácia

Obsah

VZN

r. 2017

3/2017 VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 297x | 21.02.2018

4/2017 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 282x | 21.02.2018

5/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 321x | 21.02.2018

6/2017 VZN o cintorínskom poriadku Stiahnuté: 631x | 21.02.2018

7/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 363x | 21.02.2018

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 286x | 21.02.2018

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 10x | 08.04.2021

r. 2016

1/2016 VZN o príspevku pri narodení dieťaťa - úprava GDPR Stiahnuté: 286x | 11.02.2019

12016 VZN o príspevku pri narodení dieťaťa/ŽIADOSŤ - nová GDPR Stiahnuté: 226x | 11.02.2019

2/2016 VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 412x | 27.02.2018

Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 270x | 27.02.2018

Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 270x | 27.02.2018

r. 2015

1/2015 VZN o rozpočtových pravidlách obce Stiahnuté: 365x | 27.02.2018

10/2015 VZN dodatok k VZN o umiestňovaní a vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 199x | 27.02.2018

2/2015 VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 281x | 27.02.2018

3/2015 VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 391x | 27.02.2018

4/2015 VZN Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 219x | 27.02.2018

5/2015 VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Stiahnuté: 342x | 27.02.2018

6/2015 VZN o ochrane drevín a podmienkych výrobu stromov Stiahnuté: 404x | 27.02.2018

7/2015 VZN o dani z nehnuteľnosti, za psa a nevýherné automaty od 1.1.2016 Stiahnuté: 582x | 27.02.2018

Stránka