Navigácia

Obsah

VZN

r. 2020

1/2020 VZN VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 120x | 11.03.2020

2/2020 VZN o ochrane drevín a podmienkach výrubu stromov na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 78x | 17.09.2020

3/2020 VZN o podmienkach držania psov na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 74x | 17.09.2020

4/2020 VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Kráľová pri Senci Stiahnuté: 37x | 17.12.2020

5/2020 VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti, dani za psa, daň za ubytovanie, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 46x | 17.12.2020

6/2020 VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Kráľová pri Senci Stiahnuté: 45x | 17.12.2020

7/2020 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 160x | 17.12.2020

r. 2019

1/2019 VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 269x | 22.03.2019

2/2019_VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 217x | 20.07.2020

r. 2018

1/2018 VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 266x | 18.05.2020

2/2018 Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 262x | 20.06.2018

3/2018 VZN o určení školského obvodu základnej školy Stiahnuté: 305x | 20.09.2018

4/2018 VZN Územný plán obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 2/2017 Stiahnuté: 13067x | 25.10.2018

Priloha 1 VZN 4/2018 - Záväzná textová časť Stiahnuté: 280x | 25.10.2018

Príloha 2a VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 374x | 25.10.2018

Príloha 2b VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh - záväzná časť a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 318x | 25.10.2018

Priloha 2c VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh - regulačná schéma Stiahnuté: 297x | 25.10.2018

r. 2017

2/2017 VZN o poskytovaní elektronických služieb KPS Stiahnuté: 268x | 21.02.2018

3/2017 VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 293x | 21.02.2018

4/2017 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 280x | 21.02.2018

Stránka