Navigácia

Obsah

VZN

r. 2022

8/2022 VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Stiahnuté: 27x | 15.12.2022

7/2022 VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 23x | 15.12.2022

6/2022 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ a MŠ Stiahnuté: 19x | 15.12.2022

5/2022 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obec Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 5/2021 Stiahnuté: 25x | 15.12.2022

4/2022 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 4/2021 Stiahnuté: 17x | 15.12.2022

3/2022 VZN o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 34x | 15.12.2022

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách č. 1/2022 Stiahnuté: 30x | 19.09.2022

2/2022 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 9x | 14.09.2022

1/2022 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách Stiahnuté: 54x | 20.06.2022

r. 2021

Príloha č.4 VZN 3/2021 - Komplexný urbanisktický návrh - Regulačná schéma Stiahnuté: 98x | 09.09.2021

Príloha č.3b VZN 3/2021 - Komplexný urbanisktický návrh - Záväzná časť a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 91x | 09.09.2021

Príloha č.3a VZN 3/2021 - Komplexný urbanisktický návrh - Záväzná časť a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 85x | 09.09.2021

Príloha č.2 VZN 3/2021 - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 89x | 09.09.2021

Príloha č.1 VZN 3/2021 - Záväzná texotová časť Stiahnuté: 87x | 09.09.2021

3/2021 VZN Územný plán obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 3/2020 Stiahnuté: 76x | 09.09.2021

1/2021 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 210x | 26.07.2021

Dodatok č. 1 k VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Kráľová pri Senci Stiahnuté: 128x | 23.04.2021

r. 2020

6/2020 VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Kráľová pri Senci Stiahnuté: 185x | 17.12.2020

5/2020 VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti, dani za psa, daň za ubytovanie, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 327x | 17.12.2020

4/2020 VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Kráľová pri Senci Stiahnuté: 209x | 17.12.2020

Stránka