Navigácia

Obsah

VZN

r. 2022

1/2022 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách Stiahnuté: 6x | 20.06.2022

r. 2021

4/2021 VZN o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 48x | 10.12.2021

Príloha č.4 VZN 3/2021 - Komplexný urbanisktický návrh - Regulačná schéma Stiahnuté: 56x | 09.09.2021

Príloha č.3b VZN 3/2021 - Komplexný urbanisktický návrh - Záväzná časť a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 56x | 09.09.2021

Príloha č.3a VZN 3/2021 - Komplexný urbanisktický návrh - Záväzná časť a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 45x | 09.09.2021

Príloha č.2 VZN 3/2021 - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 50x | 09.09.2021

Príloha č.1 VZN 3/2021 - Záväzná texotová časť Stiahnuté: 49x | 09.09.2021

3/2021 VZN Územný plán obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 3/2020 Stiahnuté: 47x | 09.09.2021

2/2021 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ a Mš Stiahnuté: 79x | 26.07.2021

Dodatok č. 1 k VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Kráľová pri Senci Stiahnuté: 82x | 23.04.2021

1/2021 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 146x | 26.07.2021

r. 2019

2/2019_VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 292x | 20.07.2020

1/2019 VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 380x | 22.03.2019

r. 2020

7/2020 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 317x | 17.12.2020

6/2020 VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Kráľová pri Senci Stiahnuté: 129x | 17.12.2020

5/2020 VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti, dani za psa, daň za ubytovanie, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 214x | 17.12.2020

4/2020 VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Kráľová pri Senci Stiahnuté: 149x | 17.12.2020

3/2020 VZN o podmienkach držania psov na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 152x | 17.09.2020

2/2020 VZN o ochrane drevín a podmienkach výrubu stromov na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 170x | 17.09.2020

1/2020 VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 199x | 26.05.2021

Stránka