Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.01.2019

3/2019

fotografické služby.

Neuvedené

Gabriel Szakál

Obec Kráľová pri Senci

10.01.2019

2/2019

plachty - položka číslo 1 a 2 na obecnú akciu pod názvom"THE NEXT EPISODE". Termín dodania: marec

Neuvedené

BUGI s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

09.01.2019

1/2019

nábytok do kancelárie na 1. poschodí.

Neuvedené

MOMENT GROUP s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

05.12.2018

65/2018

hlavnú ročnú kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska v Základnej škole Kráľová pri Senci

165,60 EUR jednostošesťdesiatpäť 60/100

EKOTEC spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 84103 BRATISLAVA

Obec Kráľová pri Senci

15.11.2018

64/2018

Doplnkové dopravné značenie.

403,00 EUR štyristotri

SAROUTE, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

07.11.2018

63/2018

vypracovanie energetického auditu, projektového energetického hodnotenia budovy a zameranie objekt

2 445,00 EUR dvetisícštyristoštyridsaťpäť

E C B - Solutions, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

31.10.2018

62/2018

geologický prieskum pre ČOV v Kráľovej pri Senci na parc.č. 308/28, k.ú. Kráľová pri Senci za cenu

600,00 EUR šesťsto

KUBING s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.10.2018

61/2018

obnovu Požiarnej zbrojnice Kráľová pri Senci - II. etapa (cenová ponuka z 25.9.2018)

Neuvedené

Miroslav Súkennik

Obec Kráľová pri Senci

18.10.2018

60/2018

vektorizáciu územného plánu vrátane zmien a doplnkov.

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

18.10.2018

59/2018

Za základe Kúpnej zmluvy č. Z201830589_Z si u Vás objednávame: 680ks kompostérov podľa špecifikácie

Neuvedené

EKOPLAST Slovakia, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

18.10.2018

58/2018

výtvarný návrh a realizáciu obnovy pamätníka SNP

Neuvedené

Akad. soch. Ladislav Chamuti

Obec Kráľová pri Senci

05.10.2018

57/2018

veľkokapacitný kontajner na Bodov, pristavenie dňa 12.10.2018 ráno na parkovisko pri trafostanici,

Neuvedené

Tomáš Salay FIF, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel

Obec Kráľová pri Senci

02.10.2018

56/2018

Vypracovanie zámeru navrhovanej činnosti "Kráľová pri Senci,Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji-splašk

1 850,00 EUR tisícosemstopäťdesiat

EKO - GEO - CER, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

02.10.2018

55/2018

vypracovanie dendrologického prieskumu a písomného vyhodnotenia k splaškovej kanalizácii a ČOV (ce

450,00 EUR štyristopäťdesiat

EKO - GEO - CER, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

14.09.2018

54/2018

tieniacu techniku v počte 9 ks a sieť proti hmyzu v počte 1 ks na II.NP obecného úradu.

Neuvedené

Wropool, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

05.09.2018

53/2018

jednostupňový projekt stavby pre stav.povolenie a realizáciu stavby "Nadstavba Materskej školy Kráľo

8 400,00 EUR osemtisícštyristo

ING. ARCH JITKA MÍČOVÁ

Obec Kráľová pri Senci

05.09.2018

52/2018

poháre a medaily na obecnú akciu "Kráľovská slávnosť"

Neuvedené

Victory sport, spol. s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

03.09.2018

51/2018

obloženie stien sadrokartónom o výmere 534 m2 na 2.NP Obecného úradu v Kráľovej pri Senci za cenu

4 576,80 EUR štyritisícpäťstosedemdesiatšesť 80/100

Daenerys SK s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

29.08.2018

50/2018

vybudovanie 2 trativodov v ŠJ pri základnej škole a obkladačské práce v materskej škole v Kráľovej

Neuvedené

ROKA Milan s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

29.08.2018

49/2018

manipulátor na orez stromov v obci, hodinová zúčtovacia sadzba 17,- Eur.

17,00 EUR sedemnásť

ROKA Milan s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

28.08.2018

48/2018

obkladačské práce v objekte Materskej školy v Kráľovej pri Senci. Pred vystavením faktúry je potre

Neuvedené

BAUPAK s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

28.08.2018

47/2018

zrkadlá a kuchynské zásteny do 5.triedy materskej školy

Neuvedené

Jozef Sedlarik, Sklenár-rámovanie obrazov, 90050 Kralova p. Senci 354

Obec Kráľová pri Senci

28.08.2018

46/2018

Smetné nádoby

543,00 EUR päťstoštyridsaťtri

BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra

Obec Kráľová pri Senci

07.08.2018

45/2018

atrakciu č. 2 šmýkačka Mimoň na deň 8.9.2018 v čase od 15:00 hod. do 20:00 hod. na obecnú akciu "K

Neuvedené

ALINEA s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

25.07.2018

44/2018

Zariadenie kuchyne materskej školy

5 148,90 EUR päťtisícstoštyridsaťosem 90/100

GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: