Navigácia

Obsah

VZN

r. 2020

návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 14x | 25.02.2020

r. 2019

1/2019 VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 125x | 22.03.2019

22019_VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 111x | 21.06.2019

r. 2018

1/2018 VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 149x | 21.03.2018

2/2018 Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 165x | 20.06.2018

3/2018 VZN o určení školského obvodu základnej školy Stiahnuté: 175x | 20.09.2018

4/2018 VZN Územný plán obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 2/2017 Stiahnuté: 12917x | 25.10.2018

Priloha 1 VZN 4/2018 - Záväzná textová časť Stiahnuté: 167x | 25.10.2018

Príloha 2a VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 198x | 25.10.2018

Príloha 2b VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh - záväzná časť a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 160x | 25.10.2018

Priloha 2c VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh - regulačná schéma Stiahnuté: 151x | 25.10.2018

r. 2017

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 183x | 21.02.2018

2/2017 VZN o poskytovaní elektronických služieb KPS Stiahnuté: 166x | 21.02.2018

3/2017 VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 173x | 21.02.2018

4/2017 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 180x | 21.02.2018

5/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 215x | 21.02.2018

6/2017 VZN o cintorínskom poriadku Stiahnuté: 387x | 21.02.2018

7/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 229x | 21.02.2018

r. 2016

2/2016 VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 263x | 27.02.2018

Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 192x | 27.02.2018

Stránka