Navigácia

Obsah

VZN

r. 2018

Návrh 1_2018 VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 20x | 14.03.2018

r. 2017

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 10x | 21.02.2018

2/2017 VZN o poskytovaní elektronických služieb KPS Stiahnuté: 10x | 21.02.2018

3/2017 VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 13x | 21.02.2018

4/2017 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 11x | 21.02.2018

5/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 14x | 21.02.2018

6/2017 VZN o cintorínskom poriadku Stiahnuté: 16x | 21.02.2018

7/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 15x | 21.02.2018

r. 2016

1/2016 VZN o príspevku pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 16x | 27.02.2018

2/2016 VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 12x | 27.02.2018

Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 14x | 27.02.2018

Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 13x | 27.02.2018

r. 2015

1/2015 VZN o rozpočtových pravidlách obce Stiahnuté: 13x | 27.02.2018

2/2015 VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 14x | 27.02.2018

3/2015 VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 13x | 27.02.2018

4/2015 VZN Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 13x | 27.02.2018

5/2015 VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Stiahnuté: 14x | 27.02.2018

6/2015 VZN o ochrane drevín a podmienkych výrobu stromov Stiahnuté: 14x | 27.02.2018

7/2015 VZN o dani z nehnuteľnosti, za psa a nevýherné automaty od 1.1.2016 Stiahnuté: 23x | 27.02.2018

8/2015 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Stiahnuté: 9x | 27.02.2018

Stránka