Navigácia

Obsah

VZN

r. 2020

1/2020 VZN VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 54x | 11.03.2020

r. 2019

1/2019 VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 183x | 22.03.2019

2/2019_VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 149x | 20.07.2020

r. 2018

1/2018 VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 197x | 18.05.2020

2/2018 Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 208x | 20.06.2018

3/2018 VZN o určení školského obvodu základnej školy Stiahnuté: 224x | 20.09.2018

4/2018 VZN Územný plán obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 2/2017 Stiahnuté: 12979x | 25.10.2018

Priloha 1 VZN 4/2018 - Záväzná textová časť Stiahnuté: 216x | 25.10.2018

Príloha 2a VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 273x | 25.10.2018

Príloha 2b VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh - záväzná časť a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 223x | 25.10.2018

Priloha 2c VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh - regulačná schéma Stiahnuté: 205x | 25.10.2018

r. 2017

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 232x | 21.02.2018

2/2017 VZN o poskytovaní elektronických služieb KPS Stiahnuté: 210x | 21.02.2018

3/2017 VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 226x | 21.02.2018

4/2017 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 227x | 21.02.2018

5/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 260x | 21.02.2018

6/2017 VZN o cintorínskom poriadku Stiahnuté: 485x | 21.02.2018

7/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 287x | 21.02.2018

r. 2016

2/2016 VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 322x | 27.02.2018

Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 223x | 27.02.2018

Stránka