Navigácia

Obsah

VZN

r. 2020

1/2020 VZN VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 74x | 11.03.2020

2/2020 VZN o ochrane drevín a podmienkach výrubu stromov na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 16x | 17.09.2020

3/2020 VZN o podmienkach držania psov na území obce Kráľová pri Senci Stiahnuté: 15x | 17.09.2020

r. 2019

1/2019 VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 220x | 22.03.2019

2/2019_VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 172x | 20.07.2020

r. 2018

1/2018 VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 222x | 18.05.2020

2/2018 Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 228x | 20.06.2018

3/2018 VZN o určení školského obvodu základnej školy Stiahnuté: 249x | 20.09.2018

4/2018 VZN Územný plán obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 2/2017 Stiahnuté: 13009x | 25.10.2018

Priloha 1 VZN 4/2018 - Záväzná textová časť Stiahnuté: 238x | 25.10.2018

Príloha 2a VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 301x | 25.10.2018

Príloha 2b VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh - záväzná časť a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 250x | 25.10.2018

Priloha 2c VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh - regulačná schéma Stiahnuté: 232x | 25.10.2018

r. 2017

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 252x | 21.02.2018

2/2017 VZN o poskytovaní elektronických služieb KPS Stiahnuté: 230x | 21.02.2018

3/2017 VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 251x | 21.02.2018

4/2017 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 246x | 21.02.2018

5/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 281x | 21.02.2018

6/2017 VZN o cintorínskom poriadku Stiahnuté: 523x | 21.02.2018

7/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 311x | 21.02.2018

Stránka