Navigácia

Obsah

VZN

r. 2019

1/2019 VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 71x | 22.03.2019

22019_VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 59x | 21.06.2019

r. 2018

1/2018 VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 108x | 21.03.2018

2/2018 Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 119x | 20.06.2018

3/2018 VZN o určení školského obvodu základnej školy Stiahnuté: 125x | 20.09.2018

4/2018 VZN Územný plán obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 2/2017 Stiahnuté: 12857x | 25.10.2018

Priloha 1 VZN 4/2018 - Záväzná textová časť Stiahnuté: 125x | 25.10.2018

Príloha 2a VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 163x | 25.10.2018

Príloha 2b VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh - záväzná časť a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 132x | 25.10.2018

Priloha 2c VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh - regulačná schéma Stiahnuté: 115x | 25.10.2018

r. 2017

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 134x | 21.02.2018

2/2017 VZN o poskytovaní elektronických služieb KPS Stiahnuté: 122x | 21.02.2018

3/2017 VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 127x | 21.02.2018

4/2017 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 135x | 21.02.2018

5/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 156x | 21.02.2018

6/2017 VZN o cintorínskom poriadku Stiahnuté: 287x | 21.02.2018

7/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 170x | 21.02.2018

r. 2016

2/2016 VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 184x | 27.02.2018

Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 149x | 27.02.2018

Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 128x | 27.02.2018

Stránka