Navigácia

Obsah

Výrub stromov - prehľad
Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania
2019/00012 25.01.2019 18.02.2019 5 dní Jozef Petro požiadal o vydanie súhlasu na výrub 2 ks dreviny druhu smrek obyčajný  /Picea abies/, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 1354/32, k. ú. Kráľová pri Senci.
2019/00016 18.01.2019 15.02.2019 5 dní Miloš Paušek požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek obyčajný  /Picea abies/, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 1354/71, k. ú. Kráľová pri Senci
2019/00033 20.02.2019 20.02.2019 5 dní Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01  Kostolná pri Dunaji 59 požiadala o vydanie súhlasu na výrub 12 ks drevín ( 3x Salix fragilis a 9 x Populus x canascens ) rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 453/23 a č. 453/7, k. ú. Malý Šúr.
2019/00047 04.03.2019 06.03.2019 5 dní Mgr. Monika Vaľková  požiadala o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín ( Gleditsia triacanthos L. ) rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 1516/1 a č. 303/2, k. ú. Kráľová pri Senci
2019/00065 07.03.2019 14.03.2019 5 dní Adriana Sedláriková požiadala o vydanie súhlasu na výrub 10 ks drevín druh agát biely (Robinia pseodoacacia L. –  ) rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 265/98 a č. 265/99, k. ú. Kráľová pri Senci
2019/00066 11.03.2019 12.03.2019 5 dní Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01  Kostolná pri Dunaji 59 požiadala o vydanie súhlasu na výrub 14 ks drevín ( 7x Thuja, 3x Juglans, 1x Betula, 3x Fraximus) rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 93 a 68/1, k. ú.Kostolná pri Dunaji, registra „E" parc. 69/1 k. ú.Kostolná pri Dunaji a registra „E" parc. 90, 136, k.ú. Malý Šúr.
2019/00079 13.03.2019 13.03.2019 5 dní Gabriela Sláviková požiadala o vydanie súhlasu na výrub   1 ks dreviny druhu smrek pichľavý  (Picea pungens), rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 14/14, k. ú. Kráľová pri Senci
2019/00098 18.03.2019 19.03.2019 5 dní Dagmar Staňková požiadala o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín  borovica (Pinus) rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 304/4 k. ú. Kráľová pri Senci.
2019/00015 28.03.2019 29.03.2019 5 dní

 František Nemec a Helena Nemcová požiadali o vydanie súhlasu na výrub 74  ks drevín: orech kráľovský (Juglans regia)  3 ks,  topoľ čierny (Populus nigra) 20 ks, brest hrabolistý (Ulmus minor) 3 ks, javor poľný (Acer campestre) 20 ks, slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera) 2 ks, topoľ sivý (Populus x canescens) 19 ks, agát biely (Robinia pseudoacacia) 1 ks, vŕba krehká (Salix fragilis) 1 ks, jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) 5 ks na parc. reg. C KN  č. 17/9 a 308/23, katastrálne územie Kráľová pri Senci

 

2019/00154 18.06.2019 18.06.2019 5 dní Dagmar Staňková požiadala o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín  borovica (Pinus) rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 304/4 k. ú. Kráľová pri Senci.
2019/00368 23.09.2019 23.09.2019 5 dní

Viera Gašparová požiadala o vydanie súhlasu na výrub
2 ks drevín  borovica (Pinus) a
1 ks drevina Smrek (Picea) rastúcich na parcele registra "C" KN č. 166/1 k.ú. Kráľová pri Senci

2019/00393 07.10.2019 07.10.2019 5 dní

Zuzana Hajachová požiadala o vydanie súhlasu na výrub
-1 ks smrekovec (Larix), 1 ks pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima),1 ks orech (Juglans) a 1 ks moruša (Morus) rastúce na pozemku registra „C“ KN parc. 169/2, k. ú. Kráľová pri Senci.

S2019/00427 4.11.2019 4.11.2019 5 dní Ing. Jozef Laufer požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek ( Picea ), rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 24/3, k. ú. Kráľová pri Senci.
S2020/00158 30.03.2020 31.03.2020 5 dní Roman Šuplata a Marta Šuplatová požiadali o vydanie súhlasu na výrub 2 ks dreviny druhu jedľa,  (Abies) rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 443/3, k. ú. Kráľová pri Senci.